Bekijk op de kaart
15 foto's

Omschrijving

Introductie
P van den Bosch Bedrijfsmakelaars B.V., (hierna: “PVDB“) heeft de exclusieve opdracht gekregen om de bedrijfsruimte gelegen aan de Admiraal de Ruijterweg

175 H in Amsterdam te verkopen. Het object zal in de huidige staat “as-is” verkocht worden. Verkoper wenst in overleg en bij voorkeur nog 1 jaar het gehuurde terug te huren. Partijen zullen hier nadere afspraken over maken.

Object
Een bedrijfsruimte gelegen op de begane grond en het souterrain. Het object heeft een praktische indeling en is voorzien van een patio en tuin. In het souterrain is een lunchruimte / vergaderruimte gecreëerd. Het souterrain heeft een goede stahoogte en heeft meerdere entrees waardoor er een speels effect ontstaat. Daglicht toetreding komt via de begane grond en de koekoek aan de straatzijde. De begane grond heeft een open karakter en is voorzien van een afsluitbare vergaderruimte.

Een gedeelte van de tuin is bebouwd waardoor de bedrijfsruimte vergoot is. Kortom een object uitermate geschikt als kantoor-/praktijkruimte.

Locatie
Om de hoek vind je onder andere de Jordaan, de Da Costabuurt en de populaire Foodhallen. De Baarsjes heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een gezellige trendy buurt met een mix van winkels, restaurants en andere voorzieningen. Daarbij zijn er in de directe nabijheid veel leuke winkels, restaurants en cafés, zoals bijvoorbeeld de Neef van Fred, Bar Baarsch, Bar Spek, Volare en White label coffee. Voor de dagelijkse boodschappen bevinden diverse supermarkten (Albert Heijn, Aldi, Dirk van den Broek & Stach) zich op loopafstand, maar ook de lokale groente- en visboer en slager vindt je in de Jan Evertsenstraat.

Tevens ligt de Ten Katemarkt op vijf minuten fietsafstand. Voor sport en ontspanning zijn het Erasmuspark en het Rembrandtpark op steenworp afstand. Tot slot is de bedrijfsruimte per auto goed bereikbaar (Ring A 10 is binnen vijf minuten te bereiken) en zijn er diverse tram en bus haltes in de nabijheid.

Kenmerken

StadsdeelAmsterdam West
Metrage209 m2
Koopprijs€ 800.000 kosten koper

Verhuurbare oppervlakte

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente:   Sloten
Sectie:   C
Perceel:  3305
Complexaanduiding:   10859-A
Appartementsindex:   1

ZAKELIJKE LASTEN (prijspeil 2023)
WOZ   € 269.000,-
OZB (eigenaar)    € 514,05
RIOOL           €  160,43
Reinigingsrecht         €  555,39
Kosten VvE  € 1.000,00

ENERGIELABEL
Wordt op dit moment opgesteld.

METRAGES
Begane grond:   ca. 129,50 m²
Souterrain:  ca. 79,6 m²

Bovengenoemde metrages zijn NIET vastgesteld middels een NEN 2580 meting.

VRAAGPRIJS
Verkoper hanteert een vraagprijs van € 800.000,- k.k.

Opleveringsniveau

LEVERING
In overleg.

KOSTEN
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de overdrachtsbelasting, de koopakte en de transportakte zijn voor rekening van de koper.

VVE Admiraal de Ruijterweg 175-woningen

De vve ingeschreven in de KVK onder nummer 52682359

BESTEMMING
De voor ‘Gemengd – 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. detailhandel in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain;
 2. consumentverzorgende dienstverlening in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain;
 3. publieksgerichte zakelijke dienstverlening in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain;
 4. bedrijf in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain;
 5. kantoor in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain;
 6. maatschappelijke voorzieningen in de eerste bouwlaag, kelder en souterrain met uitzondering van   geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen;
 7. kinderopvangvoorzieningen, uitsluitend waar deze ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan   rechtmatig zijn gerealiseerd;
 8. woningen inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis / bedrijf aan huis op de   tweede en hoger gelegen (bijzondere) bouwlagen;
 9. woningen inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis / bedrijf aan huis in de   eerste bouwlaag, waar deze ten tijde van de   inwerkingtreding van het bestemmingsplan rechtmatig   zijn gerealiseerd;
 10. bergingen en andere nevenruimten;
 11. tuinen en erven;
 12. groenvoorzieningen;
 13. verkeersareaal;
 14. nutsvoorzieningen;
 15. afvalinzamelingssystemen;
 16. water;
 17. waterhuishoudkundige voorzieningen.

KOOPSPECIFICATIES
Bij de verkoop van het onderhavige object zullen onderstaande clausules van toepassing zijn en deze zullen opgenomen worden in de koopovereenkomst tussen partijen.

Bestemmingsclausule
Het object wordt verkocht conform de daarop thans geldende bestemming. Het risico ter zake van wijziging van bestemmingsplannen of gebruiksbepalingen komt geheel voor rekening van koper. Koper dient zelf onderzoek te doen naar de mogelijkheden met betrekking tot het beoogde gebruik en vrijwaart verkoper van alle aanspraken inzake de bestemming.

Client onderzoek
Op grond van de WWFT is ons kantoor verplicht tot het verrichten van

cliëntonderzoek bij een voorgenomen transactie. In dit kader dient voorafgaand aan de totstandkoming van een transactie de koper onder andere een kopie identiteitsbewijs, recente KVK uittreksels en ingevulde en ondertekende UBO verklaring en verklaring herkomst gelden te overhandigen en dient de koper aan wie verkoper voornemens is te verkopen volledig medewerking te verlenen aan het door verkopend makelaar en notaris uit te voeren client onderzoek. De makelaar zal strikt vertrouwelijk omgaan met verkregen gegevens.

Asbestclausule
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien

Ouderdomsclausule
De levering van het object zal plaatsvinden “as-is” en derhalve in de staat waarin het object – zoals de constructie, de gebruikte materialen, de toestand van de technische installaties – zich bevindt bij levering. Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 20 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe objecten. Tenzij verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft staat hij niet in voor o.a. de kwaliteit van de fundering, de vloeren, het dak, de algehele constructie of onderdelen daarvan, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, evt. afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals houtworm, boktor, zwam, etc.) en de eventuele afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper. Bodemverontreiniging/olietank, bodemclausule
Koper verklaart bekend te zijn met de milieu-informatie en / of het bodemonderzoeksrapport met betrekking tot de onroerende zaak. Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem. Het risico ter zake van verontreiniging van de onroerende zaak, van welke aard ook, rust op de koper. Indien na de eigendomsoverdracht en/of na de feitelijke levering blijkt dat de onroerende zaak is verontreinigd, in welke zin dan ook, dan is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij hij met de verontreiniging bekend was.

Bodemverontreiniging/olietank, bodemclausule
Koper verklaart bekend te zijn met de milieu-informatie en / of het bodemonderzoeksrapport met betrekking tot de onroerende zaak. Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem. Het risico ter zake van verontreiniging van de onroerende zaak, van welke aard ook, rust op de koper. Indien na de eigendomsoverdracht en/of na de feitelijke levering blijkt dat de onroerende zaak is verontreinigd, in welke zin dan ook, dan is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij hij met de verontreiniging bekend was.

DISCLAIMER
Verkoper en/of haar adviseur staan niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie welke beschikbaar is gesteld in het onderhavige document. De gegadigde zal zich derhalve nimmer beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, noch dat zij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid daarvan, noch dat zij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Verkoper behoudt zich tijdens het gehele verkoopproces het recht voor zonder opgave van reden het verkoopproces:

 1. te wijzigen;
 2. onderhandelingen te beëindigen;
 3. voorstellen af te wijzen;
 4. te verkopen aan een ander dan degene met de hoogst voorgestelde koopsom.

Verkoper is nimmer gehouden kosten te vergoeden welke gegadigde heeft gemaakt voor, tijdens of na deelname aan het verkoopproces. Gegadigde zal op geen enkele wijze enige informatie welke zij heeft ontvangen in het proces vermenigvuldigen en/of openbaar maken op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PVDB.

Alle informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld. Alle onderhandelingen die PVDB voert met gegadigden zijn onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring van verkoper.

Interesse?

We vertellen u graag meer over dit object. Vul uw gegevens in en we helpen u verder!

Bekijk ook

Silodam 253

Jan Hanzenstraat 26-28

Schimmelstraat 5H